Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálny obligatórny rozsah bezpečnostných opatrení
Citácia
Bezpečnostné opatrenia musia zahŕňať najmenej
a) detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov,
b) evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov,
c) postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
d) určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení,
e) pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a centrálneho systému včasného varovania.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Bezpečnostné opatrenia (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Kontaktná osoba pre prijímanie a evidenciu hlásení
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9175d7cfdc0000157baf0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20.odsek-4


Počet zobrazení: 378