Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oblasti posúdenia za účelom splnenia povinností podľa § 22 ods. 1 tohto zákona - demonštratívny výpočet
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby na účely splnenia povinnosti podľa odseku 1 posudzuje najmä
a) bezpečnosť sietí a informačného systému a jeho schopnosť predchádzať a riešiť kybernetický bezpečnostný incident,
b) spôsob zachovania kontinuity digitálnej služby v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu,
c) súlad sietí a informačného systému s bezpečnostnými štandardmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6a2974785c0001bd05c2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-22.odsek-2


Počet zobrazení: 337