Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oblasti prijímania bezpečnostných opatrení - demonštratívny výpočet
Citácia
Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú najmä pre oblasť
a) organizácie informačnej bezpečnosti,
b) riadenia aktív, hrozieb a rizík,
c) personálnej bezpečnosti,
d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov,
e) technických zraniteľností systémov a zariadení,
f) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov,
g) riadenia prevádzky,
h) riadenia prístupov,
i) kryptografických opatrení,
j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov,
k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov,
l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia,
m) riadenia kontinuity procesov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Bezpečnostné opatrenia (Paragraf 20, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa916ca7cfdc0000157baee
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20.odsek-3


Počet zobrazení: 307