Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obligatórne náležitosti zmluvy o využívaní Akreditovanej jednotky CSIRT
Citácia
Zmluva podľa odseku 2 musí obsahovať obdobie, počas ktorého sa akreditovaná jednotka CSIRT využíva, zoznam osôb v pôsobnosti ústredného orgánu, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie údajov a informácií a ich rozsah, povinnosti o hlásení zmien ovplyvňujúcich riadne fungovanie akreditovanej jednotky CSIRT a vyčíslenie prevádzkových nákladov, ktoré je ústredný orgán povinný uhradiť.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Ústredný orgán (Paragraf 9, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Akreditovaná jednotka CSIRT
Ústredný organ
Súvisiace subjekty Osoba v pôsobnosti ústredného orgánu, ktorá bude zodpovedná za poskytovanie údajov a informácií
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fcf6679c3e0001d5f9ce
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-9.odsek-3


Počet zobrazení: 337