Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa základnej služby za škodu, ktorá vznikne inému subjektu obmedzením kontinuity základnej služby
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne inému subjektu obmedzením kontinuity základnej služby pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu spôsobom a postupom podľa § 27. Za škodu spôsobenú obmedzením kontinuity základnej služby kybernetickým bezpečnostným incidentom plnením povinnosti spôsobom podľa predchádzajúcej vety zodpovedá úrad.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Subjekt, ktorému vznikla škoda
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6849cdff07000169d06f
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-8


Počet zobrazení: 364