Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové náležitosti oznámenia podľa § 17 odseku 1 tohto zákona
Citácia
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a) názov a sídlo,
b) kontaktné údaje,
c) zoznam služieb, ktorých sa prekročenie identifikačných kritérií týka,
d) informáciu o možnom alebo existujúcom cezhraničnom presahu služby,
e) percentuálny podiel služby na trhu,
f) geografické rozšírenie služby,
g) informáciu o alternatívnych možnostiach zachovania kontinuity služby v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 17, Článok I
Predmet regulácie Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90eb57cfdc0000157bac8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-17.odsek-5


Počet zobrazení: 320