Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové vymedzenie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti obsahuje najmä
a) ciele, priority a rámec riadenia na dosiahnutie týchto cieľov a priorít vrátane úloh a zodpovedností orgánov verejnej moci a ďalších relevantných subjektov,
b) identifikáciu opatrení týkajúcich sa pripravenosti, reakcie a obnovy vrátane spolupráce medzi verejným sektorom a súkromným sektorom,
c) popis bezpečnostného prostredia,
d) definíciu bezpečnostných hrozieb,
e) identifikáciu potrebných zdrojov,
f) určenie vzdelávacích programov, programov na budovanie bezpečnostného povedomia, zvyšovanie informovanosti a odbornej prípravy,
g) určenie plánov výskumu a vývoja,
h) plán posudzovania rizika na účely identifikácie rizík,
i) zoznam subjektov zapojených do vykonávania národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti,
j) určenie hlavných zahraničnopolitických partnerov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 7, Článok I
Predmet regulácie Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 7, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán verejnej moci
Subjekt zapojený do vykonávania národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti
Zahraničnopolitický partner
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e7d6679c3e0001d5f9ad
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-7.odsek-2


Počet zobrazení: 399