Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obsahové vymedzenie verejnej časti Jednotného informačného systému
Citácia
Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti obsahuje komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a centrálny systém včasného varovania. Jednotný informačný systém pozostáva z verejnej časti a neverejnej časti a prístup k nemu je bezodplatný. Verejná časť jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti obsahuje
a) register ústredných orgánov,
b) zoznam základných služieb,
c) register prevádzkovateľov základných služieb,
d) zoznam digitálnych služieb,
e) register poskytovateľov digitálnych služieb,
f) register kybernetických bezpečnostných incidentov,
g) zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT,
h) metodiky, usmernenia, štandardy, politiky a oznamy,
i) informácie a údaje potrebné na používanie jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti,
j) výstrahy a varovania a ďalšie informácie slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie alebo nápravu následkov kybernetického bezpečnostného incidentu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (Paragraf 8, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Akreditovaná jednotka CSIRT
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8fa0c6d36df0001147d01
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-8.odsek-2


Počet zobrazení: 386