Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenia Národného bezpečnostného úradu v prípade závažného kybernetického bezpečnostného incidentu alebo hrozby
Citácia
V prípade závažného kybernetického bezpečnostného incidentu alebo jeho hrozby môže úrad
a) vyhlásiť výstrahu a varovanie pred závažným kybernetickým bezpečnostným incidentom,
b) uložiť povinnosť riešiť kybernetický bezpečnostný incident,
c) uložiť povinnosť vykonať reaktívne opatrenie,
d) požadovať návrh opatrení a vykonanie opatrení určených na zabránenie ďalšieho pokračovania, šírenia a opakovaného výskytu závažného kybernetického bezpečnostného incidentu (ďalej len „ochranné opatrenie“).
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91be9131b7b000162b4f9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-1


Počet zobrazení: 376