Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenie Národného bezpečnostného úradu na výkon auditu kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže úrad kedykoľvek vykonať audit kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľa základnej služby, alebo požiadať orgán posudzovania zhody, aby vykonal takýto audit u prevádzkovateľa základnej služby s cieľom potvrdiť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Audit (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Nepriama povinnoť Orgán posudzovania zhody
Súvisiace subjekty Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd170f1e734f660f81e6765
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29.odsek-5


Počet zobrazení: 374