Základné informácie o regulácii

Regulácia
Orgán príslušný na posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Citácia
Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný na posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Audit (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Orgán posudzovania zhody
Súvisiace subjekty Orgán príslušný na posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd1707c826ee5313c75853b
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29.odsek-3


Počet zobrazení: 303