Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť poskytovateľa digitálnej služby
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť úradu
a) názov a sídlo,
b) kontaktné údaje,
c) poskytovanú službu,
d) názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 23.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 21, Článok I
Predmet regulácie Digitálna služba a poskytovateľ digitálnej služby (Paragraf 21, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Zástupca poskytovateľa digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa918247cfdc0000157baf2
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-21.odsek-1


Počet zobrazení: 411