Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť v prípade prekročenia identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18 tohto zákona
Citácia
Ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, je povinný to oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 17, Článok I
Predmet regulácie Základná služba, prevádzkovateľ základnej služby a zaradenie do zoznamu základných služieb (Paragraf 17, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ služby podľa prílohy č. 1 tohto zákona
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa671ecdff07000169d06d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-17.odsek-1


Počet zobrazení: 382