Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s vykonaním reaktívneho opatrenia
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby alebo poskytovateľ digitálnej služby je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať úradu prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti vykonanie reaktívneho opatrenia a jeho výsledok.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa7037cdff07000169d076
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-6


Počet zobrazení: 374