Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podanie žiadosti v zmysle § 13 odseku 1 tohto zákona
Citácia
Žiadosť podľa odseku 1 predkladá úradu v elektronickej podobe ústredný orgán, ktorý má plniť úlohy jednotky CSIRT; k žiadosti prikladá dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok akreditácie jednotky CSIRT.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ústredný organ
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa900b174c3fc000167b2bc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-2


Počet zobrazení: 399