Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky akreditácie jednotky CSIRT
Citácia
Žiadateľ o akreditáciu jednotky CSIRT podľa § 13 dokumentáciou preukazuje, že jednotka CSIRT
a) má požadované technické, technologické a personálne vybavenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad,
b) má vytvorené podmienky umožňujúce chránený prenos a spracovanie údajov spôsobom podľa osobitného predpisu,
c) chráni informácie a údaje, ktoré v súvislosti s plnením povinností podľa tohto zákona získava a spracováva ich tak, aby nebola narušená ich dostupnosť, dôvernosť, autentickosť a integrita,
d) má umiestnenú dokumentáciu, informačné systémy a ostatné informačno-komunikačné technológie v zabezpečenom priestore tak, aby nebola narušená ich dôvernosť, autentickosť a integrita.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 14, Článok I
Predmet regulácie Podmienky akreditácie jednotky CSIRT (Paragraf 14, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Žiadateľ o akreditáciu jednotky CSIRT
Súvisiace subjekty Jednotka CSIRT
Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae23e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-14


Počet zobrazení: 374