Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty za priestupky a príjem do štátneho rozpočtu
Citácia
Pokuty za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Priestupky (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae229
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-30.odsek-5


Počet zobrazení: 384