Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty za správny delikt a príjem do štátneho rozpočtu
Citácia
Pokuty za správny delikt sú príjmom štátneho rozpočtu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 12, Paragraf 31, Článok I
Predmet regulácie Správne delikty (Paragraf 31, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9296190a17a0001473a6c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-31.odsek-12


Počet zobrazení: 336