Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie súčinnosti a informácií
Citácia
Iný orgán štátnej správy ďalej poskytuje úradu požadovanú súčinnosť a informácie získané z vlastnej činnosti dôležité na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti; informácie sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitného predpisu alebo k odhaleniu jej zdrojov, prostriedkov, totožnosti osôb konajúcich v jej prospech, alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 10, Článok I
Predmet regulácie Úlohy iného orgánu štátnej správy (Paragraf 10, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Iný orgán štátnej správy
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Osoba konajúca v prospech iného orgánu štátnej správy
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa546fcdff07000169d068
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-10.odsek-2


Počet zobrazení: 384