Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovateľ digitálnej služby
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
n) poskytovateľom digitálnej služby právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur,
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. n)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovateľ digitálnej služby
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Fyzická osoba – podnikateľ
Právnická osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e25d679c3e0001d5f9a9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 457