Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť orgánov verejnej moci
Citácia
Pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonáva:
a) Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“),
b) úrad, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Vojenské spravodajstvo (ďalej len „ústredný orgán“),
c) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré nie sú ústredným orgánom, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti (ďalej len „iný orgán štátnej správy“).
Legislatívna lokalizácia Paragraf 4, Článok I
Predmet regulácie Pôsobnosť orgánov verejnej moci (Paragraf 4, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Iný orgán štátnej správy
Národný bezpečnostný úrad
Ústredný organ
Súvisiace subjekty Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Ministerstvo
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Orgán štátnej správy
Slovenská informačná služba
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Ústredný orgán štátnej správy
Vojenské spravodajstvo
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae23c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-4


Počet zobrazení: 434