Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť všeobecného predpisu o priestupkoch
Citácia
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Priestupky (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae229
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-30.odsek-3


Počet zobrazení: 415