Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť zákona - negatívne vymedzenie
Citácia
Tento zákon sa nevzťahuje na
a) požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných systémov podľa všeobecného predpisu o ochrane utajovaných skutočností,
b) osobitné ustanovenia o úlohách a oprávneniach orgánu štátu pri ochrane kybernetického priestoru podľa osobitného predpisu,
c) ustanovenia osobitných predpisov o vyšetrovaní, odhaľovaní a stíhaní trestných činov,
d) požiadavky týkajúce sa bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov v sektore bankovníctva, financií alebo finančného systému podľa osobitných predpisov, vrátane štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym systémom centrálnych bánk, Eurosystémom alebo európskymi orgánmi dohľadu, ak ich účinok je aspoň rovnocenný s účinkom povinností podľa tohto zákona, vrátane rozhodnutí, štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Národnou bankou Slovenska, ak ich cieľom je dosiahnuť rovnocennú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov ako podľa tohto zákona, a ani na platobné systémy a na systémy zúčtovania a vyrovnania cenných papierov a ich infraštruktúry dohliadané alebo prevádzkované Európskou centrálnou bankou alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov,
e) požiadavky na zabezpečenie sietí a informačných systémov v sektore podľa osobitného predpisu, ak ich cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov ako podľa tohto zákona,
f) osobitné predpisy.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Pôsobnosť zákona (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Európska centrálna banka
Európsky orgán dohľadu
Národná banka Slovenska
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80eb2a0e90b0001aae250
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-2.odsek-2


Počet zobrazení: 388