Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť zákona - pozitívne vymedzenie
Citácia
Tento zákon ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Pôsobnosť zákona (Paragraf 2, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80e6c047fff000149c06e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-2.odsek-1


Počet zobrazení: 369