Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postavenie a pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu v rámci jednotky CSIRT
Citácia
Úrad má postavenie národnej jednotky CSIRT s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ktorá musí spĺňať podmienky akreditácie podľa § 14 a plniť úlohy jednotky CSIRT podľa § 15 pre všetky sektory a podsektory uvedené v prílohe č. 1 a digitálne služby okrem tých sektorov a podsektorov, pre ktoré plní úlohy jednotky CSIRT ústredný orgán. Národná jednotka CSIRT je zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 6, Článok I
Predmet regulácie Národná jednotka CSIRT (Paragraf 6, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Vymedzenie
Subkategória regulácie Príkaz
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národná jednotka CSIRT
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Akreditovaná jednotka CSIRT
Jednotka CSIRT
Národný bezpečnostný úrad
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e4a747c82300015ad1d5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-6.odsek-1


Počet zobrazení: 378