Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup konania v prípade, ak akreditovaná jednotka CSIRT prestane spĺňať podmienky podľa § 14 alebo ak neplní úlohy podľa § 15 tohto zákona
Citácia
Ak akreditovaná jednotka CSIRT prestane spĺňať podmienky podľa § 14 alebo ak neplní úlohy podľa § 15, ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT, to bezodkladne oznámi úradu; úrad na základe oznámenia podľa predchádzajúcej vety zruší rozhodnutie o akreditácii a jednotku CSIRT vyradí zo zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Akreditovaná jednotka CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0521717020b3e99b32516
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-16.odsek-2


Počet zobrazení: 405