Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup Národného bezpečnostného úradu pri výkone kontroly
Citácia
Pri výkone kontroly nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov postupuje úrad podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 28, Článok I
Predmet regulácie Kontrola (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd16b87e6d3c4e2f55dc497
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-28.odsek-1


Počet zobrazení: 361