Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie zhody
Citácia
Zhodu jednotky CSIRT s podmienkami akreditácie jednotky CSIRT posudzuje úrad na základe žiadosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Akreditácia jednotky CSIRT (Paragraf 13, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriame právo Jednotka CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9005f74c3fc000167b2b7
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-13.odsek-1


Počet zobrazení: 409