Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť Národného bezpečnostného úradu zabezpečiť nepretržitú ochranu osobných údajov a informácií spracúvaných podľa tohto zákona
Citácia
Úrad zabezpečí nepretržitú ochranu osobných údajov a informácií spracúvaných podľa tohto zákona pred nezákonným vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným zničením, odcudzením a stratou spôsobom podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0432bb4c0302eb96bd072
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-7


Počet zobrazení: 312