Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť podať oznámenie pri začatí poskytovania digitálnej služby
Citácia
Osoba existujúca ku dňu účinnosti tohto zákona je povinná do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona oznámiť úradu informácie podľa § 21 ods. 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Prechodné a záverečné ustanovenia (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Osoba existujúca ku dňu účinnosti tohto zákona
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae239
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-34.odsek-3


Počet zobrazení: 361