Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť poskytovateľa digitálnej služby prijať bezpečnostné opatrenia
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby zaradený do registra poskytovateľov digitálnych služieb podľa odseku 5 je povinný do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 22 ods. 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Prechodné a záverečné ustanovenia (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby zaradený do registra poskytovateľov digitálnych služieb podľa § 34 ods. 5 tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae239
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-34.odsek-7


Počet zobrazení: 362