Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby informovať o hlásenom kybernetickom bezpečnostnom incidente
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný informovať v nevyhnutnom rozsahu tretiu stranu o hlásenom kybernetickom bezpečnostnom incidente za predpokladu, že by sa plnenie zmluvy podľa odseku 2 stalo nemožným, ak úrad nerozhodne inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť tým nie je dotknutá.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Dodávateľ činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby
Súvisiace subjekty Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa91315131b7b000162b4eb
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-4


Počet zobrazení: 462