Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby informovať o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný dňom zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb o tejto skutočnosti informovať podnik na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí podľa osobitného predpisu, ku ktorému je sieť alebo informačný systém základnej služby pripojená. Na základe informovania podľa predchádzajúcej vety uzatvára prevádzkovateľ základnej služby s podnikom zmluvu podľa odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Podnik na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí podľa osobitného predpisu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa912a1131b7b000162b4e9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-3


Počet zobrazení: 354