Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby predložiť Národnému bezpečnostnému úradu správu o audite
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný predložiť záverečnú správu o výsledkoch auditu úradu spolu s opatreniami na nápravu a s lehotami na ich odstránenie do 30 dní od ukončenia auditu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Audit (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9248177882b0001ce7660,
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29.odsek-4


Počet zobrazení: 340