Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby predložiť navrhované ochranné opatrenie na schválenie Národnému bezpečnostnému úradu
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je na výzvu úradu v určenej lehote povinný predložiť navrhované ochranné opatrenie na schválenie. Úrad rozhodnutím navrhované opatrenie schváli a určí lehotu na jeho vykonanie. V prípade, ak prevádzkovateľ základnej služby nenavrhne ochranné opatrenie v určenej lehote alebo ak je navrhované ochranné opatrenie zjavne neúspešné, je prevádzkovateľ základnej služby povinný spolupracovať s úradom, ústredným orgánom a s tým, kto prevádzkuje jednotku CSIRT, na jeho návrhu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Prevádzkovateľ základnej služby
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Ten, kto prevádzkuje jednotku CSIRT
Ústredný organ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9212177882b0001ce7656
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-8


Počet zobrazení: 461