Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Audit (Paragraf 29, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9241977882b0001ce765d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-29.odsek-1


Počet zobrazení: 417