Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby je povinný do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 20 a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa9125c7cfdc0000157bae8
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-1


Počet zobrazení: 415