Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prevádzkovateľa základnej služby prijať bezpečnostné opatrenia
Citácia
Prevádzkovateľ základnej služby zaradený do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa odseku 5 je povinný do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 20.
Legislatívna lokalizácia Odsek 6, Paragraf 34, Článok I
Predmet regulácie Prechodné a záverečné ustanovenia (Paragraf 34, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby zaradený do registra prevádzkovateľov základných služieb podľa § 34 ods. 5 tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae239
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-34.odsek-6


Počet zobrazení: 377