Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť prijať a dodržiavať vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia
Citácia
Poskytovateľ digitálnej služby je povinný do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do registra poskytovateľov digitálnych služieb prijať a dodržiavať vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia podľa osobitného predpisu na účely riadenia rizík súvisiacich s ohrozením kontinuity digitálnej služby a procesu riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Na tento účel je poskytovateľ digitálnej služby povinný vyčleniť dostatočné personálne, materiálno-technické, časové a finančné zdroje s cieľom zabezpečenia kontinuity digitálnej služby.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti poskytovateľa digitálnej služby (Paragraf 22, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aaa6a0474785c0001bd05c1
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-22.odsek-1


Počet zobrazení: 388