Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť vykonať reaktívne opatrenie
Citácia
Povinnosť vykonať reaktívne opatrenie ukladá úrad rozhodnutím prevádzkovateľovi základnej služby alebo poskytovateľovi digitálnej služby, ktorí sú pri riešení závažného kybernetického bezpečnostného incidentu nečinní, alebo ak riešenie závažného kybernetického bezpečnostného incidentu je zjavne neúspešné. Poskytovateľovi digitálnej služby možno uložiť povinnosť vykonať reaktívne opatrenie iba počas krízovej situácie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriama povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Nepriama povinnoť Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa920a1131b7b000162b4fc
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-5


Počet zobrazení: 455