Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti Národného bezpečnostného úradu v prípade, ak prevádzkovateľ základnej služby poskytuje službu aj v inom členskom štáte Európskej únie
Citácia
Ak prevádzkovateľ základnej služby túto službu poskytuje aj v inom členskom štáte Európskej únie, úrad v súčinnosti s príslušným orgánom tohto členského štátu rozhodne o tom, podľa kritérií ktorého členského štátu bude prevádzkovateľ základnej služby identifikovaný tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ako prevádzkovateľ základnej služby aspoň v jednom z týchto členských štátov.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 19, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (Paragraf 19, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Členský štát Európskej únie
Prevádzkovateľ základnej služby
Príslušný orgán členského štátu Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd054de36942a76fc755f93
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-19.odsek-5


Počet zobrazení: 392