Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti prevádzkovateľa služby podľa prílohy č. 1 tohto zákona v prípade prekročenia špecifických sektorových kritérií
Citácia
Ak prevádzkovateľ služby podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu špecifických sektorových kritérií, oznámi to úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil v rozsahu podľa § 17 ods. 5 aj v prípade, ak neprekročí dopadové kritériá.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 18, Článok I
Predmet regulácie Identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (Paragraf 18, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ služby podľa prílohy č. 1 tohto zákona
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90fa5131b7b000162b4d6
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-18.odsek-4


Počet zobrazení: 385