Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT
Citácia
Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT,
a) musí zabezpečiť, aby jednotka CSIRT v jeho pôsobnosti, ktorá je zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT, nepretržite počas celej doby svojej prevádzky spĺňala podmienky akreditácie jednotky CSIRT podľa § 14 a zároveň plnila všetky úlohy podľa § 15,
b) oznamuje úradu všetky zmeny, ktoré majú vplyv na akreditáciu jednotky CSIRT bezodkladne po tom, ako nastali,
c) si vyžiada vyjadrenie Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky k postupu ústredného orgánu pri plnení úloh podľa tohto zákona, ak prevádzkovateľom základnej služby je dohliadaný subjekt finančného trhu, nad ktorým vykonáva dohľad Národná banka Slovenska podľa osobitných predpisov22) alebo nad ktorým vykonáva dohľad Európska centrálna banka podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 16, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT
Nepriame právo Národný bezpečnostný úrad
Súvisiace subjekty Európska centrálna banka
Jednotka CSIRT
Národná banka Slovenska
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae238
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-16.odsek-1


Počet zobrazení: 414