Základné informácie o regulácii

Regulácia
Práva a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby počas výkonu kontroly
Citácia
Na účely výkonu kontroly má prevádzkovateľ základnej služby a poskytovateľ digitálnej služby práva a povinnosti kontrolovaného subjektu podľa osobitného predpisu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 28, Článok I
Predmet regulácie Kontrola (Paragraf 28, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Povinnosť Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Súvisiace subjekty Kontrolovaný subjekt
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd16bb83ccda7f6ad31b2e3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-28.odsek-2


Počet zobrazení: 332