Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo Národného bezpečnostného úradu použiť osobné údaje a informácie, získané na základe tohto zákona
Citácia
Informácie a osobné údaje získané na základe tohto zákona alebo v súvislosti s ním môže úrad použiť len na plnenie úloh podľa tohto zákona.
Legislatívna lokalizácia Odsek 8, Paragraf 12, Článok I
Predmet regulácie Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov (Paragraf 12, Článok I.)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Národný bezpečnostný úrad
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd0432bb4c0302eb96bd072
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-8


Počet zobrazení: 277