Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predmet zákona
Citácia
Tento zákon upravuje
a) organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
b) národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti,
c) jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
d) organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu,
e) postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby,
f) bezpečnostné opatrenia,
g) systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
h) kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit.
Legislatívna lokalizácia Paragraf 1, Článok I
Predmet regulácie Predmet zákona (Paragraf 1, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Predmet úpravy
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Jednotka CSIRT
Orgán verejnej moci
Poskytovateľ digitálnej služby
Prevádzkovateľ základnej služby
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae241
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-1


Počet zobrazení: 487