Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút
Citácia
Priestupky prejednáva úrad a pokuty ukladá úrad.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 30, Článok I
Predmet regulácie Priestupky (Paragraf 30, Článok I.)
Kategória regulácie Sankcia
Subkategória regulácie Podmienky ukladania sankcií
Dotknuté subjekty
Sankcia Národný bezpečnostný úrad
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa80da7a0e90b0001aae229
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-30.odsek-4


Počet zobrazení: 355