Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prevádzkovateľ základnej služby
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
l) prevádzkovateľom základnej služby orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k),
Legislatívna lokalizácia Článok I., Paragraf 3, písm. l)
Predmet regulácie Vymedzenie základných pojmov (Paragraf 3, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ základnej služby
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Orgán verejnej moci
Osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa § 3, písmena k) tohto zákona
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa8e1b5679c3e0001d5f9a5
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-3


Počet zobrazení: 497