Základné informácie o regulácii

Regulácia
Preventívne služby
Citácia
Preventívne služby sa zameriavajú na prevenciu kybernetických bezpečnostných incidentov
a) vytváraním bezpečnostného povedomia,
b) výcvikom,
c) spoluprácou s ostatnými jednotkami CSIRT,
d) monitorovaním a evidenciou kybernetických bezpečnostných incidentov,
e) pripojením na jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti,
f) poskytovaním informácií a údajov do jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti,
g) prijímaním a zasielaním včasného varovania pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Úlohy jednotky CSIRT (Paragraf 15, Článok I.)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Jednotka CSIRT
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5aa90dac131b7b000162b4d3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-15.odsek-2


Počet zobrazení: 328