Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijatie ochranného opatrenia prevádzkovateľom základnej služby
Citácia
Ochranné opatrenie prijíma prevádzkovateľ základnej služby na základe analýzy riešeného závažného kybernetického bezpečnostného incidentu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 27, Článok I
Predmet regulácie Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (Paragraf 27, Článok I.)
Kategória regulácie Povinnosť
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ základnej služby
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5cd1646a4647e8a103b38b8d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-27.odsek-7


Počet zobrazení: 442